De wet Breyne in een notedop

Gepubliceerd op 15 July 2016
Op maat gebouwde woning
Moderne kijkwoning marchetta villabouw
Woningen blavier : Fermette

De wet Breyne uit 1971 is de enige wet die bescherming biedt aan bouwheren die op plan kopen of een verbintenis voor een sleutel-op-de-deur woning aangaan. Deze wet, die in 1993 werd bijgewerkt, moet mogelijke misbruiken voorkomen, de bouwheer beschermen tegen oneerlijke clausules (termijn, voorschot) die in sommige contracten zijn opgenomen en bescherming bieden tegen het risico op insolvabiliteit van de medecontractant. Ze heeft enkel betrekking op algemene aannemingscontracten voor nieuwbouw en dus niet op contracten met afzonderlijke aannemers.

De hoofdelementen van de wet:

 • een voorlopige oplevering aan het einde van de werken en een definitieve oplevering een jaar na de voorlopige oplevering (zie het hoofdstuk over de architect)
 • de totaalprijs van de bouwwerken moet in het contract vermeld staan, net als de modaliteiten die van toepassing zijn bij een prijsherziening
 • de datum waarop de werken worden aangevat en de voorziene termijn
 • de schadeloosstelling per dag vertraging indien de termijn voor de bouwwerken niet wordt nageleefd • het voorschot (maximum 5 procent van de totaalprijs) mag niet vóór de ondertekening van het contract worden betaald
 • het saldo dat in schijven wordt betaald, deze schijven mogen nooit de kostprijs van de uitgevoerde werken overschrijden
 • de koper wordt eigenaar van de materialen naargelang de vordering van de werken
 • het contract moet vermelden of de klant een financiering heeft aangevraagd, als de financiering na drie maanden niet is aanvaard, wordt het contract onmiddellijk ongeldig verklaard (opschortende clausule)
 • het contract wordt pas afgesloten nadat de stedenbouwkundige vergunning is verkregen (opschortende clausule)
 • de erkende aannemer moet bij de Deposito- en Consignatiekas een waarborgsom storten die overeenstemt met 5 procent van het bedrag van de bouwwerken exclusief btw (100 procent voor niet-erkende aannemers)
 • de erkende aannemer moet de storting binnen de 30 dagen na de contractdatum kunnen bewijzen
 • de waarborgsom is bedoeld om de voltooiing van de woning te vrijwaren en wordt dus voor de helft vrijgegeven bij de voorlopige oplevering, de andere helft volgt bij de definitieve oplevering.