Klein beschrijf!

15/07/2016

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Dat geldt ook voor de Vlaming met een baksteen in de maag. Onze overheid geeft bescheiden woningen een financieel duwtje in de rug door het gunstregime van het klein beschrijf.

De koper van een bescheiden woning of van een perceel bouwgrond waarop een bescheiden woning wordt gebouwd, moet in het Vlaamse gewest slechts 5 procent – in plaats van het normale tarief van 10 procent – registratierechten op de aankoopsom betalen. De voorwaarden worden voor elke koper apart beoordeeld. Daarom is het mogelijk dat jij eraan voldoet, maar je medekoper niet.

Beperkt kadastraal inkomen

De belangrijkste voorwaarde is de beperking van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van de woning en alle aangekochte gebouwen en gronden die er één geheel mee vormen. Het wettelijk vastgelegde bedrag varieert naargelang het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Als je geen, een of twee kinderen ten laste hebt, mag het KI van het geheel niet meer dan 745 euro bedragen. Voor drie of vier kinderen stijgt het maximumbedrag tot 845 euro. Heb je vijf of zes kinderen, dan loopt het op tot 945 euro. Vanaf zeven kinderen geldt het plafond van 1045 euro. Daarnaast mag het KI van gronden zoals een aangrenzende tuin, die je samen met de woning hebt aangekocht, niet hoger zijn dan 323 euro. Voor de berekening van al deze plafondbedragen worden ook de andere onroerende goederen meegeteld die jij en je eventuele medekoper bezitten.

Ook geldig voor bouwgrond

Het verlaagde registratierecht geldt ook voor een bouwgrond, maar wordt in dat geval niet onmiddellijk toegepast. Bij de aankoop van het perceel betaal je altijd eerst het groot beschrijf van 10 procent. Zodra je kan aantonen dat het KI van de gebouwde woning lager is dan de wettelijke grenzen, dien je een verzoekschrift in om het verschil tussen het groot en het klein beschrijf – namelijk 5 procent – terug te vorderen. De notaris is je graag van dienst met het opstellen van zo'n document.

Voorwaarden voor de koper

De woning moet op het moment van de aankoop jouw enige woning zijn. Je mag dan ook geen andere woning in België in volle of naakte eigendom bezitten, tenzij je die hebt geërfd van een bloedverwant in opgaande lijn zoals een van je ouders of grootouders. Kom je in aanmerking voor een klein beschrijf, ben je verplicht om binnen de drie jaar de aangekochte woning te bewonen en er je domicilie of wettelijke woonplaats te vestigen. Bovendien moet je daar drie jaar onafgebroken blijven wonen. Wat als uit je inschrijving in het bevolkingsregister blijkt dat je de voorwaarden niet naleeft? Dan moet je naast de aanvullende registratierechten van 5 procent nog eens een boete in de vorm van een belastingverhoging van 20 procent betalen. Een gewaarschuwd man is er 2 waard!

Ontdek meer

Nieuws

Meer nieuws +

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.