zonevreemde woning

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van T&M
Lid vanaf: 30/01/2007
60 berichten

hallo. wij zijn vandaag voor tweede maal gaan kijken naar een woning die ons fameus aanstond. vandaag dan met gerechtskeurder erbij.

die heeft alles opgezocht en belt me net terug om te melden dat de woning op zonevreemd gebied ligt. alles legaal gebouwd maar zou nadelen hebben als we ooit wilen verkopen, is ineens pak minder waard hierdoor, dus alles wat we erin steken wat betreft renovatie heeft niet zelfde waarde als we terug zouden verkopen.

maar de ligging is top, groene wijk, smal straatje in van 300 meter en daar ligt de woning, enig zicht dat je ziet is 10tallen hectaren weide en zo zal het voor altijd blijven!. de woning is ruim! dus bijbouwen moet niet wel verbouwen.

het makelaarskantoor raadde ons een max bedrag aan dat we mochten bieden, omdat het gewoon niet meer waard is, als het op woongebied lag was het een pak meer waard, is dus enkel doordat het op zonevreemd gebied word. maar da max bod da we mochten geven is 25000 euro minder als de vraagprijs.

we willen het proberen en durven er voor te gaan, als je rest van je leven zo kunt wonen! en als ze dat bod aanvaarden hebben we een hoop geld over om te renoveren! nog een nadeel kan zijn dat de bank problemen kan opleven omdat we pandwissel gaan doen, ons huis is momenteel al verkocht sinds vorige week.

wat raden jullie aan, toch maar verder zoeken naar andere woning of er voor gaan? verkopen zijn we toch niet meer van plan, dit is wat we zoeken! en als het gerenoveerd is hebben onze kinderen later ook een pracht huis dus verloren is het ook weer niet. maar toch nog wat twijfel natuurlijk. als we het niet zouden doen zijn we bang dat we nooit meer zo een prachtgelegen woning vinden als deze.

wat is jullie mening? hoop op snel antwoord, tegen da avond moeten we dan proberen dat bod te doen.

Reacties

afbeelding van rsc
Lid vanaf: 20/07/2006
349 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zou er voor gaan. Zo'n kans krijg je niet alle dagen (als dit echt het huis is dat jullie willen).

afbeelding van douzy
Lid vanaf: 30/01/2008
54 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Niet twijfelen als de woning groot genoeg is en volledig vergund is,je zal er mogen verbouwen binnen bestaande bouwvolume,volgens art 145bis ,toch zeker eerst eens langs stedenbouw passeren en inlichtingen vragen.Over de prijs kan je altijd discussieren maar uiteindelijk is het gelegen waar velen van dromen,maar de meeste hebben schrik van zonevreemde woningen,er is nogtans niks mis mee.

afbeelding van monalisa
Lid vanaf: 27/03/2006
8095 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waarom zouden jullie renovaties minder waard zijn bij verkoop? Je kan binnen x aantal jaar toch een koper vinden die denkt: "Prachtig gerenoveerd huis met prachtig uitzicht, als ik de rest van mijn leven zo kan wonen heb ik daar wel dat geld voor over!"

Ik kan me vergissen, maar een huis is altijd waard wat de zot ervoor geeft. Blum 3

afbeelding van douzy
Lid vanaf: 30/01/2008
54 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

hier artikel 145bis,als je weet in welk gebied de woning ligt weet je direct wat mag.

de woning mag je verbouwen binnen bestaande bouwvolume volgens 145 bis,maar je moet het heel goed lezen want het is niet simpel,ik heb dit van ruimtelijke ordening Gent gekregen,1° geld voor kwetsbare gebieden,al de rest niet!

Artikel 145bis

[§ 1. Voorzover voldaan is aan de voorwaarden in deze paragraaf, vormen de geldende bestemmingsvoorschriften van de gewestplannen en de algemene plannen van aanleg op zichzelf geen weigeringsgrond bij de beoordeling, door de vergunningsverlenende overheid, van aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot bestaande gebouwen [of bestaande constructies]. Deze uitzonderingsbepaling geldt slechts indien de aanvraag betrekking heeft op:

1° het verbouwen van een bestaand gebouw [of een bestaande constructie] binnen het bestaande bouwvolume;

2° het herbouwen op dezelfde plaats van een bestaand gebouw [of een bestaande constructie] binnen het bestaande bouwvolume voorzover het karakter, de verschijningsvorm en de functie van het gebouw [of de constructie] behouden blijven; als herbouwen op dezelfde plaats wordt beschouwd, het herbouwen van een nieuw gebouw dat op minstens drie kwart van de oppervlakte van de bestaande gebouwen wordt opgericht; voor woninggebouwen wordt de bestaande woonoppervlakte bedoeld met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er fysisch één geheel mee vormen;

[3° het herbouwen op een gewijzigde plaats van een bestaand gebouw binnen het bestaande bouwvolume op voorwaarde dat het te slopen gebouw getroffen is door een rooilijn, of zich in een achteruitbouwzone bevindt en/of die verplaatsing is ingegeven door redenen van goede plaatselijke ordening, voorzover de eindtoestand na herbouwen een betere plaatselijke aanleg oplevert en zich richt naar de omgevende bebouwing en/of plaatselijk courante inplantingswijzen; de redenen van goede plaatselijke ordening moeten minstens die betere integratie in de al dan niet bebouwde omgeving impliceren, alsmede een betere terreinbezetting en een kwalitatief concept; de naleving van deze voorwaarden moet uitdrukkelijk worden gemotiveerd, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de site;]

4° het uitbreiden van een bestaand gebouw, niet zijnde woningbouw, met een gebouw of een vaste inrichting, op voorwaarde dat de uitbreiding het noodzakelijke gevolg is van overeenkomstig het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning voorgeschreven algemene, sectoriële of bijzondere voorwaarden, strekkende tot het bevorderen van de kwaliteit van het leefmilieu, of het noodzakelijk gevolg van een voorwaarde die betrekking heeft op de gezondheid van de mens opgelegd na advies van de bevoegde [dienst] naar aanleiding van een vergunning verleend in het kader van dat decreet, of het noodzakelijk gevolg van maatregelen voorgeschreven door de sociale inspecteurs die bevoegd zijn in het kader van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, of het noodzakelijk gevolg van maatregelen voorgeschreven in het kader van de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, in het kader van de wet van 24 maart 1987 betreffende de dierengezondheid, of in het kader van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren;

5° aanpassingswerken aan of bij een gebouw bedoeld in 4°, zonder dat het overdekte volume wordt uitgebreid;

6° het uitbreiden van een bestaande woning; de uitbreiding kan met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er fysisch één geheel mee vormen, slechts leiden tot een maximaal bouwvolume van [1.000 m3]; deze uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 % echter niet overschrijden.

(decreet van 21 november 2003, artikel 45[1])

(decreet van 10 maart 2006, artikel 114)

De Vlaamse regering kan hiervoor de nadere regels vaststellen.

De mogelijkheden, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 6°, gelden enkel indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

[a) de woning, het gebouw of de constructie is niet verkrot; woningen, gebouwen of constructies worden beschouwd als verkrot als ze niet voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot ver- of herbouwen;

b) de woning, het gebouw of de constructie is hoofdzakelijk vergund of wordt geacht vergund te zijn, ook wat de functie betreft;

c) het volume van de herbouwde woning blijft beperkt tot 1.000 m3, indien het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m3 bedraagt, en het aantal woongelegenheden blijft, zowel bij verbouwen, herbouwen als uitbreiden, beperkt tot het bestaande aantal;]

d) voor inrichtingen in gebouwen, niet zijnde woningbouw, waarvoor een milieuvergunning vereist is overeenkomstig het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning is bovendien voldaan aan de volgende voorwaarden:

– op het moment van de vergunningsaanvraag beschikt de aanvrager over de nodige milieuvergunning voor de uitbating;

– het gebouw werd uitgebaat in de loop van het jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag;

– in het geval van herbouwen volgens het eerste lid, 2° dateren de activiteiten in het gebouw van voor 17 juli 1984 en is de milieuvergunning nog geldig voor een periode van minstens 10 jaar op het ogenblik van het indienen van de aanvraag.

(decreet van 21 november 2003, artikel 45[2])

De mogelijkheden, vermeld in het eerste lid, 2° tot en met 6°, gelden niet voor de recreatiegebieden en de ruimtelijk kwetsbare gebieden, behoudens de parkgebieden. Onder de ruimtelijk kwetsbare gebieden worden verstaan de groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde of belang, […], grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op de plannen van aanleg, alsook de beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangewezen krachtens het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen. Onder recreatiegebieden worden de gebieden voor dagrecreatie, gebieden voor verblijfsrecreatie en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op de plannen van aanleg verstaan.]

afbeelding van T&M
Lid vanaf: 30/01/2007
60 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ja zitten echt in een twee strijd.

de mooi gelegen woning zonevreemd

pluspunten:

mooi gelegen, ruim huis door vaste trap naar zolder

13 are grond tenmidden van weiland

geen last van anderen

goedkoop veel geld over om te renoveren

minpunten

zonevreemd (verkoop)

moeilijker wat betreft waarde bij bank (waarde)

geld investeren in woning die dat eigenlijk officieel niet waard is

half open bebouwing

de tweede woning die onze interesse heeft

pluspunten

mooi rustig gelegen in in straat waar maar een 5tal auto's op een dag langskomt

een woongebied waar de bouwgronden veel waard is

vrij staan huis

15 are grond in middel bezette woonwijk ( allemaal grote percelen, dus niet dicht op een)

beter afgewerkt, iets duurder in aanschaf maar kruipt minder geld en tijd in

is veel meer waard als ie gerenoveerd is

minpunten

geen vaste trap naar zolder( mss wel te creeeren)

niet zo prachtig gelegen als andere woning

iets duurder

pf en maar wikken en wegen

afbeelding van d_s
Lid vanaf: 01/05/2009
137 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zou gaan voor het zonevreemd. Een zonevreemde woning kan immers ook van vandaag op morgen niet zonevreemd meer zijn en omgekeerd.

afbeelding van Despegue
Lid vanaf: 08/07/2009
35 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eventjes terugkomen op dit topic...

Als de woning zonevreemd is, wil dit helemaal niet zeggen dat je er niet /zomag uitbreiden. Je kan tot maximaal 1000m3 uitbreiden, met een max aan 100% uitbreiding van het huidige volume. Dit wel voor een vergunde woning in een niet beschermd gebied zoals landbouwgebied.

Vaak zijn de voorschriften ook veel minder streng dan bij verkavelingen, is de woning meestal rustiger gelegen in het groen.

Momenteel, in volgebouwd Vlaanderen zijn zonevreemde woningen de beste keus als je het mij vraagt, en dat de woning minder waard zou zijn doo die zonevreemde stempel is larie en apekool.

Kijk even op de website van de Vlaamse Gemeenschap.

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/ve ... zonevreemd

afbeelding van Nevermore
Lid vanaf: 12/03/2006
16782 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zonevreemd hoeft helemaal geen probleem te zijn als alles vergund is en je niet in natuurgebied of waardevol gebied zit.

Onze woning staat ook in agrarisch gebied (zonevreemd dus) maar toch zonder problemen zwaar kunnen (mogen) verbouwen en uitbreiden (1000M³ bruto regel)

Zonevreemd is er enkel gekomen omda ze een tijd terug lijnen in Brussel zijn gaan trekken. "Daar mogen huisjes staan, daar moet bos zijn, daar landbouwgebied,..."

Stond er nu een bestaande woning langs de verkeerde kant van een lijn (dus in agrarisch gebied ipv woongebied) dan was deze opeens zonevreemd.

Niks illegaal of fout aan.

De eerste jaren is daar wel wat prul mee geweest omdat je zo'n woning enkel nog mocht onderhouden maar niet verbouwen enz.

Nu zijn ze zelfs al enige tijd bezig met de RUP's (ruimtelijke uitvoeringsplannen). Dit is eigenlijk een gewestplan maar dan op perceelsniveau. Men gaat dan voor elke zonevreemde situatie op zich (voetbalkantine in waardevol natuurgebied, woning in agrarisch gebied, industriegebouw in woongebied,....) regels opstellen. Zodat dat stukje van de zone opeens wel weer helemaal in orde kan zijn (voetbalkantine in waardevol natuurgebied heeft men ondertussen al laten verwijderen, woning in agrarisch gebied moet men nog goedkeuren maar komt in orde)

Voor de herverkoopwaarde zou ik er m'n slaap niet voor laten.

Een woning die je nu in een stadscentrum koopt kan over 10 jaar in een drugsbuurt liggen. Een zonevreemde woning kan via een deftig RUP geen probleem meer zijn. Een woning vlak bij invalswegen kan morgen een gigantische carpoolparking naast zich krijgen.

Als je begrijpt wat ik bedoel.

afbeelding van hoow
Lid vanaf: 23/01/2007
15896 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zonevreemd is niet zo erg hoor, je moet er gewoon een aantal beperkingen bijnemen.

je mag de boel bv niet afsmijten om er een reuze villa op te zetten.

En als je wilt uitbreiden/verbouwen zit je met iets strengere beperkingen.

Maar als de woning in de huidige situatie je aanstaat zou ik me daar niet al teveel door laten tegenhouden.

afbeelding van stefand2e
Lid vanaf: 05/04/2006
211 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

is de grond waar een zonvreemde

woning opstaat dan bouwgrond of is dat agrarische / landbouwgrond? Maw op hoeveel m mag je dan tuin e.d  aanleggen?

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
9399 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als de woning zonevreemd is, dan is de grond geen "bouwgrond" want dat is nu net het zonevreemd zijn, een woning in een zone die eigenlijk niet bedoeld is voor bewoning. Wat de grond wel is en wat de mogelijkheden zijn, kan je aan gemeente vragen. Agrarisch,  recreatiegebied,.....

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9463 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het kan wel ooit bouwgrond geweest zijn, maar opnieuw ingekleurd, of de woning kan dateren van voor de tijd van de vergunningen, of de woning kan wel ooit vergund geweest zijn maar door functiewijziging nu niet meer (bvb boerderijwoning en nieuwe bewoner is geen boer of boerderij is niet meer).

Afhankelijk van hoe erg ‘beschermd’ het gebied is mag er dan meer of minder. In zgn ‘waardevol’ gebied mag er na het instorten van de woning (meestal wordt bedoeld ‘afbraak’) zelfs niet heropgebouwd worden.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van stefand2e
Lid vanaf: 05/04/2006
211 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is gewoon agrarisch gebied.

dus in feite landbouwgrond, dan ga ik er vanuit dat de eerste 50m kan “behandeld” worden als bouwgrond en dus als tuin?

 

 

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
9399 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat zijn jou plannen ermee ? 

Leg het gewoon voor aan de gemeente, die zullen je gericht kunnen antwoorden.

afbeelding van doddel
Lid vanaf: 05/04/2006
1055 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

 

Afhankelijk van hoe erg ‘beschermd’ het gebied is mag er dan meer of minder. In zgn ‘waardevol’ gebied mag er na het instorten van de woning (meestal wordt bedoeld ‘afbraak’) zelfs niet heropgebouwd worden.

in kwetsbaar gebied mag dat niet, in waardevol gebied wel. Klein maar cruciaal verschil voor de 1000den woningen die in agrarisch waardevol gebied liggen (wat niet als kwetsbaar geldt!)