Wat zijn de perspectieven van Hernieuwbare gassen?

De Europese richtlijnen worden alsmaar strenger op de uitstoot van CO2 te verminderen. België zal dit ongetwijfeld volgen waardoor het verminderen van je energieverbruik, en we sneller zullen moeten schakelen op gebied van hernieuwbare energie.  Hernieuwbaar gas kan hierbij een zeer grote rol spelen om C02 neutraal te worden.  Ditzelfde verhaal geldt ook voor groene waterstof, dat geproduceerd wordt op basis van een overschot aan windenergie.

Waterstof heeft een belangrijke plaats in onze economie, vooral in de chemische industrie om bijvoorbeeld ammoniak te produceren, als brandstof voor voertuigen en in de luchtvaartsector. Om de Europese klimaatambities te halen, zal een mix van oplossingen nodig zijn. Vandaag komt amper een vijfde van onze energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Hernieuwbare, klimaatneutrale gassen kunnen een grote stap voorwaarts betekenen.

Het vergisten van reststoffen uit de land- en tuinbouw en huishoudelijk restafval tot biogas biedt een mooi potentieel. In Merksplas injecteert intercommunale IOK zulk groen gas sinds 2018 in het aardgasnet van Fluvius. IOK heeft een werkingsgebied van ongeveer 500.000 inwoners. In dat werkingsgebied halen zij groenten-, fruit- en tuinafval op bij deze particulieren. Dit GFT gaan zij integraal gebruiken in hun voorvergistingsinstallatie. Het gas dat wordt geproduceerd, is biogas. IOK schoont dit op tot het een aardgaskwaliteit heeft. Dat wordt dan biomethaan of groen gas genoemd. Dat biomethaan wordt dan samen met de netbeheerder in het aardgasnet geïnjecteerd, zodat het overal in België kan worden afgenomen van het net. 

Momenteel lopen er meer dan 20 projecten om groen gas in het aardgasnet te brengen. Het eerste Waalse project dat aangesloten werd op het net van ORES, is het bedrijf Cinergie in Fleurus. Met zijn uitgebreid landbouwareaal beschikt Wallonië over een belangrijk potentieel aan biomethaan (geraamd op 8,7 TWh), dat een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de Belgische doelstellingen om hernieuwbare energie te produceren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zowel inzake verwarming als mobiliteit en industriële processen. De injectie van dit groene gas in onze netwerken komt tegemoet aan milieu-overwegingen (verlaging van de broeikasgassen, afvalvalorisatie, de landbouwwereld bij de ecologische transitie betrekken, enz.) en heeft bovendien economische beweegredenen (lokale en niet-delokaliseerbare banen creëren, diversificatie van het inkomen van landbouwers, optimalisatie van het gebruik van de bestaande netwerkinfrastructuur, enz.). In Wallonië en meer bepaald in de provincies Henegouwen en Luxemburg lopen nog vier andere projecten voor de bouw van eenheden voor de injectie van biomethaan.

Groen gas kan ook worden geproduceerd door overschotten van groene stroom om te zetten in gas, via het principe van power-to-gas. Een andere mogelijkheid is groene waterstof, die eveneens een alternatief kan vormen voor klassiek aardgas. Netbeerder Sibelga, engineeringbedrijf John Cockerill en gas.be nemen deel aan proefprojecten rond groene waterstof. Hernieuwbare waterstof biedt namelijk heel wat perspectief: ze kan worden gebruikt als brandstof voor voertuigen en als alternatief voor aardgas. Om daarrond kennis op te bouwen, lopen in ons land diverse projecten. Een ervan is 2HGriblab, een initiatief van de Brusselse netbeheerder Sibelga, gasbeheerder Fluxius en John Cockerill. “Op een site in Anderlecht testen we hoe waterstof zich gedraagt in onze gasinstallaties”, zegt Alain Vannerum van Sibelga. “We zouden dit kunnen aanbieden als brandstof voor wagens.” John Cockerill, de Belgische multinational die innovatieve diensten ontwikkelt voor de energietransitie, onderzoekt dan weer of waterstof kan worden verdeeld via het aardgasnetwerk.

Hernieuwbare brandstoffen winnen ook terrein in het domein van de mobiliteit. Voor de binnenvaart wordt aan Bio-LNG gewerkt. En intussen verschijnen ook in ons land de eerste tankstations voor Bio-CNG in het straatbeeld.

Ontdek er alles over in onze nieuwe Z-Energy reportage.

   

Brochures

Vraag geselecteerde brochures aan