• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Wat verandert er op 1 januari 2022 inzake (ver)bouwen

c00kie

Beheerder
Forumleiding
Lid geworden
22 mrt 2006
Berichten
12.274
Waarderingsscore
2.586
Punten
113
Informatie van het Vlaamse Energie- en klimaatagentschap:

1. Nieuwbouwwoningen: Strenger S-peil, strengere eisen om in aanmerking te komen voor korting op onroerende voorheffing en beperking inzake aansluiting op aardgas en stookolie.​

EPB-eisen nieuwbouw (omgevingsvergunning vanaf 2022): Verplicht E-peil woningen/appartementen blijft op max E30, maar verplicht S-peil zakt van S31 naar S28. Er wordt wel een tussenoplossing voorzien: In afwijking hiervan kan in nieuw op te richten woongebouwen waarvan het S-peil S29, S30 of S31 bedraagt, ook voldaan worden aan het S-peil als het E-peil niet meer bedraagt dan:
  • E25, als de melding gedaan wordt of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
  • E20, als de melding gedaan wordt of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2023.
Korting onroerende voorheffing bij nieuwbouw: (zie ook https://www.energiesparen.be/kortin...ng-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil )
  • Aanvraag omgevingsvergunning 2021: 50% korting 5 jaar lang bij behalen E30/ 100% korting 5 jaar lang bij E20.
  • Aanvraag omgevingsvergunning 2022: 50% korting 5 jaar lang bij behalen E20/ 100% korting 5 jaar lang bij E10.
  • Aanvraag omgevingsvergunning vanaf 2023: Enkel nog van toepassing bij herbouw of gedeeltelijke herbouw: 50% korting 5 jaar lang bij behalen E20/ 100% korting 5 jaar lang bij E10.
In nieuwbouw of gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) met aanvraag omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2022, mag men geen stookolieketels meer plaatsen, zelfs als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.
Sinds 2021 mag een aardgasdistributienetbeheerder geen aardgasaansluiting meer voorzien bij grote projecten zoals nieuwe grote verkavelingen, nieuwe grote appartementsgebouwen en nieuwe grote groepswoningbouwprojecten, waarvan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 1 januari 2021. Het ging dan om grote projecten vanaf 25 (woon)eenheden. Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2022 mag al vanaf 15 (woon)eenheden geen aardgasaansluiting meer worden voorzien.

2. Renovatie van woningen, wijzigingen op komst vanaf medio 2022​

De energiepremies voor energiebesparende investeringen die de Vlaamse overheid geeft via de netbeheerder Fluvius lopen volgend jaar verder. De premiehoogte en de voorwaarden blijven behouden voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler. De geplande daling van de premie voor zonnepanelen, gaat niet door en de premie blijft op niveau van 2021. Meer info: https://energiesparen.be/maatregelen-waarvoor-er-energiepremies-zijn-in-2022

Basispremies isolatie in bestaande woningen
Dak- of zoldervloerisolatie4 euro per m²Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W
Dak- of zoldervloerisolatie + asbestverwijdering12 euro per m²
Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde30 euro per m²Rd-waarde minstens 3 m²K/W
Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde + asbestverwijdering38 euro per m²
Na-isolatie spouwmuur5 euro per m²spouw minstens 5 cm, uitvoering conform STS 71-1
Na-isolatie buitenmuren via binnenzijde15 euro per m²Rd-waarde minstens 2 m²K/W
Na-isolatie vloer of kelder6 euro per m²Rd-waarde minstens 2 m²K/W
Hoogrendementsbeglazing16 euro per m²U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K

Basispremies voor energiezuinige technieken
Warmtepompgeothermische warmtepomp: 4000 euro
lucht-water warmtepomp: 1500 euro
hybride lucht-water warmtepomp: 800 euro
lucht-lucht warmtepomp: 300 euro
Warmtepompboilerper wooneenheid en maximaal 40% van de factuur: 300 euro
Zonneboilerper wooneenheid maximaal 2750 euro en maximaal 40% van de factuur: 550 euro/m² collectoroppervlakte
Fotovoltaïsche zonnepanelenmaximaal 1500 euro en maximaal 40% van de factuur: eerste 4 kWp: 300 euro per kWp, 4 tot 6 kWp: 150 euro per kWp


Voor specifieke doelgroepen, zoals beschermde afnemers of voor klanten met uitsluitend nachttarief zijn er hogere premies van toepassing.

De inkomensgebonden renovatiepremie van het agentschap Wonen-Vlaanderen loopt verder in 2022.

De energiepremies van Fluvius (behalve zonnepanelen) en de renovatiepremie van het agentschap Wonen-Vlaanderen worden in de tweede helft van 2022 geïntegreerd in de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’. (verdere info: mijnverbouwpremie.be).

3. Verbod op vervanging stookolieketel indien er aardgas beschikbaar is.​

Vanaf 1 januari 2022 zal het in bestaande gebouwen (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) niet meer toegelaten zijn om nog een stookolieketel te plaatsen als in uw straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Denk dus eerder aan een alternatief. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk.
Meer info: https://www.energiesparen.be/duurzaam-verwarmen/verbod-stookolieketels

4. Premie thuisbatterij daalt vanaf 1/1/2022, invoering milieubijdrage​

Voor alle premie-aanvragen vanaf 1 januari 2022, zal de premie voor de plaatsing van een thuisbatterij dalen. Voor volledige aanvraagdossiers ingediend tot eind 2021 bedraagt de premie maximaal 2550 euro. Vanaf 2022 zal deze premie dalen naar maximaal 1725 euro.

In 2022 bedraagt de premie 225 euro per kilowattuur voor de eerste 4 kWh, 187,5 euro per kWh voor 4 tot 6 kWh en 150 euro per kWh voor 6 tot 9 kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. De premie kan maximaal 1725 euro bedragen en max 40% van de factuur, incl. btw. De Vlaamse Regering heeft ook al een verder afbouwpad voor de premie vastgelegd.

Meer info: https://www.energiesparen.be/thuisbatterij

Vanaf 1 januari 2022 wordt er ook een milieubijdrage ingevoerd voor thuisbatterijen, om de zorg voor het milieu ook te garanderen op het einde van de levensduur van de thuisbatterij. Producenten, invoerders en installateurs die thuisbatterijen invoeren die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit en aangesloten zijn bij Bebat betalen vanaf 1 januari 2022 een milieubijdrage wanneer ze deze batterijen verkopen of verhuren op de Belgische markt. Bebat zorgt dan voor de volledige terugnameplicht voor deze batterijen.

De bijdrage geldt alleen voor thuisbatterijen die na 1 januari 2022 op de markt zijn gebracht en bedraagt 2,39 euro/kg voor thuisbatterijen op basis van lithium-ion en 1,27 euro/kg voor thuisbatterijen op basis van zoutwater.

5. Enkel nog een recent EPC toegelaten bij de verkoop van woningen​

Bij de verkoop van een woning of appartement (notariële akten) mag u enkel nog gebruik maken van een EPC opgemaakt vanaf 2019. Dit EPC herkent u aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat. Voordien mocht het EPC maximaal 10 jaar oud zijn (voor verkoop). Bij verhuur mag u het bestaande EPC (max. 10 jaar oud) blijven gebruiken.

6. Verplichting EPC gemeenschappelijk delen wordt uitgebreid.​

Op 1 januari 2022 moeten alle grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC gemeenschappelijke delen beschikken.
Op 1 januari 2023 moeten ook alle middelgrote appartementsgebouwen over een EPC-gemeenschappelijke delen beschikken (5 tot 14 gebouweenheden).
Op 1 januari 2024 moet dit ook voor de kleinere appartementsgebouwen (2 wooneenheden tot 4 gebouweenheden).

Gebouweenheden zijn zowel wooneenheden (appartementen) als kleine niet-residentiële eenheden (winkeltjes, kantoortjes, kappers, medische praktijken, kinderopvangverblijven, apotheken, horeca, B&B …) die aanwezig zijn in het appartementsgebouw.

Meer info: https://www.energiesparen.be/epc-van-de-gemeenschappelijke-delen

7. Renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen​

Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen.

Elke niet-residentiële gebouweenheid zal binnen de 5 jaar na de datum van het verlijden van de authentieke akte bij hetzij een notariële overdracht in volle eigendom, hetzij het vestigen van een opstalrecht of hetzij het vestigen van een erfpacht, aan volgende vier energiebesparende maatregelen moeten voldoen:

Als voor dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet wordt gehaald, moet dakisolatie met maximale U-waarde van 0,24 W/m²K worden geplaatst.

Als enkel glas aanwezig is, moet dat worden vervangen door beglazing met maximale U-waarde van 1 W/m²K.

Alle centrale opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar moeten worden vervangen, tenzij u kan aantonen dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Bovendien geldt dat, in het geval er een aardgasnet beschikbaar is in de straat, een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet mag worden vervangen door een nieuwe stookolieketel.

Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWP-waarde* van minstens 2500, moet u vervangen door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen. (*Global Warming Potential)

Naast deze vier maatregelen moeten niet-residentiële gebouwen binnen de 5 jaar na overdracht ook een welbepaald energielabel behalen.
  • Voor overdrachten vanaf 1 januari 2022 moet een klein niet-residentieel gebouw binnen de 5 jaar na de overdracht, aanvullend op het voldoen aan het minimaal maatregelenpakket, ook een energielabel C of beter behalen.
  • Voor overdrachten vanaf 1 januari 2023 moet een groot niet-residentieel gebouw binnen de 5 jaar na de overdracht, aanvullend op het voldoen aan het minimaal maatregelenpakket, een minimumaandeel hernieuwbare energie van 5% realiseren. Vanaf 1 januari 2025 wordt dit minimumaandeel hernieuwbare energie vertaald naar een minimaal energielabel.
Nieuwe gebouweigenaars, opstalhouders en erfpachters zullen via een EPC kunnen aantonen dat ze aan de eisen van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen voldoen.

Meer info: https://www.energiesparen.be/NR/renovatieverplichting

8. Premie voor micro-WKK wordt stopgezet​

De premie voor micro-warmtekrachtkoppeling, ook wel bekend als brandstofcel, kleiner dan 10 kW wordt afgeschaft vanaf 2022 indien er gebruik wordt gemaakt van een fossiele brandstof.

Meer info: https://www.energiesparen.be/premie-aanvraag-micro-wkk-kleiner-dan-10-kw-eigenaar

9. Grotere korting op registratierechten enige/eigen woning voor wie ingrijpende energetische renovatie uitvoert.​

Bij de aankoop van de enige eigen woning wordt de registratiebelasting voor natuurlijke personen verlaagd van 6% naar 3%. Dit nieuw tarief is van toepassing op alle koopovereenkomsten waarvan de authentieke akte wordt verleden vanaf 1 januari 2022 (ook als de compromis nog in 2021 werd ondertekend).

Natuurlijke personen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, genieten een aanvullend verlaagd tarief en betalen vanaf 2022 nog maar 1% registratiebelasting in plaats van 3% (ten opzichte van 1% korting tot eind 2021 (5% ipv 6%).

De EPB-eisen voor een ingrijpende energetische renovatie worden vanaf 2022 ook wat strenger. Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2022 moet u een E-peil van maximaal E60 behalen (ipv E70).

Meer info: https://www.vlaanderen.be/het-verko...ntenis-tot-ingrijpende-energetische-renovatie

10. Tijdelijke premie voor de verwijdering en vervanging van een asbesthoudend dak en plaatsing zonnepanelen op niet verwarmde niet-woongebouwen.​

Fluvius voorziet in 2022 voor niet-verwarmde niet-woongebouwen een tijdelijke premie van 12 euro per m² dakoppervlakte waarvan het asbest wordt verwijderd, op voorwaarde dat er op dezelfde site een nieuwe PV-installatie wordt geplaatst.

Alle asbesthoudende materialen in het onderdak of de dakbedekking moeten worden verwijderd en het volledige asbesthoudende dakdeel moet worden vernieuwd. De nieuwe PV-installatie moet op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op dezelfde site worden geplaatst en de oppervlakte van de nieuw geplaatste fotovoltaïsche zonnepanelen in verhouding tot de gesaneerde dakoppervlakte moet minstens 10% bedragen.

De premie geldt enkel voor niet-verwarmde, niet-woongebouwen zoals loodsen, stallen, … Er zijn geen isolatie-eisen van toepassing.

De finale goedkeuring van deze premie wordt verwacht in de loop van januari 2022. Verdere informatie zult u kunt raadplegen via www.fluvius.be
 

albarius

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
6 mrt 2008
Berichten
2.925
Waarderingsscore
1.308
Punten
113
Wat ook nog verandert, is de afschaffing van het attest btw6%. Net bericht gekregen vanmorgen vanuit de confederatie bouw:

De wet die het verplichte attest voor de toepassing van 6% btw bij renovatiewerken afschaft en vervangt door een standaardverklaring op de factuur werd eind vorig jaar goedgekeurd en gepubliceerd. Hiermee wordt ingegaan op de vraag van de Confederatie om tot een oplossing te komen voor het zwaar administratief beheer van de attesten.
Vanaf nu kan u renovatiewerken aan private woningen die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief onmiddellijk met 6% btw factureren en krijgt de klant één maand tijd om de factuur te betwisten. De volgende verklaring moet op de factuur vermeld worden:

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Om bedrijven de nodige tijd te geven om zich aan te passen kan het attest nog gebruikt worden tot 30 juni 2022. Wordt definitief afgschaft vanaf 1 juli 2022. Mag gebruikt worden vanaf 1 januari 2022.
 

lukanar

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
27 mrt 2007
Berichten
22.452
Waarderingsscore
7.006
Punten
113
Ja , hier ook binnen gekregen.
Dus let er op want volgens mijne boekhouder gaan ze er serieus op controleren.

vraag me wel af waar ik dat weer ga neerzetten op mijn factuur, zal naar small fonds moeten gaan en een leesbrilleke kado doen.
 

stonebiker

Zeer Actief lid
Lid geworden
6 jan 2007
Berichten
2.761
Waarderingsscore
4
Punten
38
Ja , hier ook binnen gekregen.
Dus let er op want volgens mijne boekhouder gaan ze er serieus op controleren.

vraag me wel af waar ik dat weer ga neerzetten op mijn factuur, zal naar small fonds moeten gaan en een leesbrilleke kado doen.

Het werd tijd dat die kafka met 6%btw attest gedaan was zeker?Al een paar keer aan de hand gehad:

Stap 1 – afdrukken van ontvangen (pdf of ander formaat) btw attest (eventueel eerst nog printer/scanner operationeel maken: toner en papier kopen)

Stap 2 – een bic pen zoeken en attest ondertekenen en invullen

Stap 3 – attest inscannen en terugsturen via eMail
 

minoeske

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
23 dec 2012
Berichten
3.135
Waarderingsscore
2.085
Punten
113
Om op de topictitel te antwoorden :
HET WORDT VOORAL VEEL DUURDER
 

Kaffe

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 jun 2013
Berichten
1.683
Waarderingsscore
1.109
Punten
113
Ja , hier ook binnen gekregen.
Dus let er op want volgens mijne boekhouder gaan ze er serieus op controleren.

vraag me wel af waar ik dat weer ga neerzetten op mijn factuur, zal naar small fonds moeten gaan en een leesbrilleke kado doen.

Het werd tijd dat die kafka met 6%btw attest gedaan was zeker?Al een paar keer aan de hand gehad:

Stap 1 – afdrukken van ontvangen (pdf of ander formaat) btw attest (eventueel eerst nog printer/scanner operationeel maken: toner en papier kopen)

Stap 2 – een bic pen zoeken en attest ondertekenen en invullen

Stap 3 – attest inscannen en terugsturen via eMail
Of

stap 1: pdf downloaden
Stap 2: digitaal ondertekenen met e-id of it’sme
Stap 3: pdf terugmailen.

al 7 jaar gene printer meer in huis :p
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan