Skip to main content

Privacy-clausule

1. Waarom deze privacyverklaring?

De website bouwinfo is een initiatief van SIPRO MEDIA BVBA in samenwerking met verscheidende adverterende partners. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften zoals de Verordening. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Persoonlijke gegevens worden door alle betrokken partijen dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Met deze Privacyverklaring willen SIPRO Media en diens adverterende partners elke betrokkene, dit is elke natuurlijke persoon van wie gegevens worden verwerkt die hem op directe of indirecte wijze kunnen identificeren (hierna: ‘Gebruiker of Betrokkene’), wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op de rechten van de Gebruiker. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welke doelen. Wij raden de Gebruiker dan ook aan om deze zorgvuldig te lezen.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan de Gebruiker om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van SIPRO MEDIA.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke 1

De website www.bouwinfo.be is een initiatief van:

SIPRO Media BVBA
Casterstraat 72
3500 Hasset
Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0637.926.933

E-mail: info@bouwinfo.be
Telefoon: 011/26 98 20

SIPRO MEDIA is verwerkingsverantwoordelijke in samenwerking met anderen en bepaalt mede welke persoonsgegevens worden verzameld, evenals mede het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. SIPRO MEDIA zal voor u optreden als contactpunt voor verzoeken in verband met persoonsgegevens die via de website van bouwinfo worden verwerkt. SIPRO MEDIA kan niet langer als contactpunt worden beschouwd wanneer u uw gegevens wenst te verwijderen van de websites, klantenbestanden, registers, nieuwsbrieven en dergelijke van de andere Verwerkingsverantwoordelijke, namelijk de adverterende partner. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met de betreffende partner. In sommige gevallen zal SIPRO MEDIA samen met haar adverterende partners als gezamenlijke verantwoordelijke gekwalificeerd worden. In dat geval is artikel 2.2 van toepassing. In andere gevallen zal SIPRO MEDIA conform deze Privacyverklaring de informatie doorsturen naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

2.2 Verwerkingsverantwoordelijke 2

De adverterende partners van bouwinfo bepalen in samenspraak met SIPRO MEDIA de doeleinden en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens. De adverterende partners treden individueel op als verwerkingsverantwoordelijke, waardoor iedere verwijzing naar “adverterende partners” ook kan verwijzen naar de zelfstandige, onafhankelijke en individuele adverterende partner. Een concrete en actuele lijst van alle adverterende partners naar waar de persoonsgegevens worden doorgestuurd is op te vragen via een mail naar info@bouwinfo.be of deze actuele lijst is te consulteren op onze website bij Bedrijven. Deze adverterende partners zullen op basis van uw toestemming voor deze onderstaande doeleinden uw persoonsgegevens verder zelfstandig mogen gebruiken. Het is mogelijk dat de lijst van adverterende partners varieert van tijd tot tijd, gelieve dan ook van tijd tot tijd onze website te raadplegen voor de meest actuele lijst van adverterende partners. 

2.3 Verwerkers

De volgende categorieën verwerkers zijn de derde partijen die uw persoonsgegevens kunnen verwerken:

 • Medewerkers van Sipro Media BVBA;
 • Digitaal agentschap dat instaat voor digitale strategie, direct mailing, ontwikkeling van nieuwsbrieven en acties.

Zij verwerken de persoonsgegevens ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke SIPRO MEDIA die deze ontvangers van de betreffende persoonsgegevens hiervoor duidelijke instructies geeft, vastgelegd in een nadere verwerkersovereenkomst tussen SIPRO MEDIA en de verwerkers.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, namelijk gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Beide verwerkingsverantwoordelijken verbinden zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Beide verwerkingsverantwoordelijken:

 • Identificatiegegevens die u zelf invoert via de verschillende formulieren op de website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot voor-en achternaam, adresgegevens en geslacht;
 • Financiële bijzonderheden;
 • Fysieke gegevens;
 • Leefgewoonten;
 • Samenstelling van het gezin;
 • Vrijetijdsbesteding en interessen;
 • Woningkenmerken;
 • Gegevens omtrent opleiding en vorming;
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking;

Bij een bezoek aan de website van SIPRO MEDIA worden er verder enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van SIPRO MEDIA bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische en andere doeleinden zoals hieronder omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan beide Verwerkingsverantwoordelijken en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behouden beide Verwerkingsverantwoordelijken zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Beide Verwerkingsverantwoordelijken verzamelen persoonsgegevens om iedere Gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening op onze website.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De Gebruiker geeft toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te laten verwerken op zelfstandige basis door elk van beide verwerkingsverantwoordelijken voor volgende limitatief opgesomde doeleinden. De verwerking gebeurt dus uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning;
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
 • Marketing doeleinden;
 • Het gebruiken van uw emailadres om u de wekelijkse nieuwsbrief van bouwinfo.be toe te sturen;
 • De aanbieding en promotie van producten en diensten van bouwinfo en zijn partners/sponsors;
 • Direct marketing doeleinden van onze commerciële partners/sponsors;
 • Het meedelen van het  e-mailadres aan de toonzaalpartners van SIPRO MEDIA om informatie en promotionele aanbiedingen te sturen;
 • Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan;
 • Bouwinfo vertoont advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden. Het betreft hier langs automatische weg verzamelde interesses van de Gebruiker, de paden waarlangs u door de dienst navigeert en statistieken over hoe u het platform gebruikt;

5. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u de website van SIPRO MEDIA wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe je cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

6. Gezamelijke Verantwoordelijkheid en Verwerkersbepaling

SIPRO MEDIA en de adverterende partners  treden gezamenlijk op als verwerkingsverantwoordelijken voor de diensten van bouwinfo behouden zich voor om derden in te schakelen die onder haar toezicht bepaalde in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren. Deze verwerkers handelen steeds onder de instructies van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.  

Beide Partijen zullen prompt reageren op enig verzoek van de Betrokkene of van de Gegevensbescherming Autoriteit en zullen nauw samenwerken om dergelijke verzoeken in goede banen te leiden volgens de Privacywetgeving. SIPRO MEDIA is echter het eerste contactpunt  voor verzoeken betreffende de verwerkte gegevens op de website bouwinfo met betrekking tot het aanbieden van diens diensten. Indien u wil dat zijn gegevens worden verwijderd bij de adverterende partners, dan moet u zelf die partner contacteren. Zo zullen verzoeken tot verwijdering, inzage, correctie, portabiliteit en bezwaar van Persoonsgegevens op websites, in klantenbestanden, etcetera van de andere verwerkingsverantwoordelijke dan SIPRO MEDIA naar hen moeten worden gericht. Beide partijen zijn immers afzonderlijk verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van verzoeken van betrokkenen. SIPRO MEDIA zal wel redelijke inspanningen leveren om als doorgeefluik te fungeren voor dergelijke verzoeken, maar kan geen redelijke opvolgingstermijn van verzoeken die betrekking hebben  op verwerkingsactiviteiten van de adverterende partners garanderen.

7. Wat zijn mijn rechten?

7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

SIPRO MEDIA en de adverterende partners verwerken uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Bij het bepalen van de bewaringstermijn wordt er verder rekening gehouden met wettelijke, sociale, administratieve en fiscale verplichtingen, alsook legitieme belangen van beide Verwerkingsverantwoordelijken. Indien de Persoonsgegevens niet langer relevant zijn of bij intrekking van de toestemming door de Betrokkene wordt de verdere Verwerking van de Betrokkene stopgezet.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal SIPRO MEDIA en de adverterende partners onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

7.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van SIPRO MEDIA  uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer SIPRO MEDIA uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal SIPRO MEDIA hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar gdpr@sipromedia.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan SIPRO MEDIA. SIPRO MEDIA zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

7.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die SIPRO MEDIA nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer SIPRO MEDIA de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die SIPRO MEDIA nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. SIPRO MEDIA staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij SIPRO MEDIA dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal SIPRO MEDIA hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar gdpr@sipromedia.be.

7.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan SIPRO MEDIA verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal SIPRO MEDIA hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar gdpr@sipromedia.be.

7.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door SIPRO MEDIA of de adverterende partners bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (‘Gegevensbescherming Autoriteit’).

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal SIPRO MEDIA hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar gdpr@sipromedia.be.

 

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

 

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.