Skip to main content

Algemene Voorwaarden

 1. TOEPASSING
  1. Door op deze website, www.bouwinfo.be – www.bouw-info.be, (hierna de 'Website' genoemd) te surfen, documenten te lezen, berichten op het forum te lezen en/of achter te laten, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.
   Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik de Website dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Website. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Website. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.
 2. Sipro Media BVBA
  1. De huidige Website wordt uitgebaat door Sipro Media bvba, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Casterstraat 72, 3500 Hasselt, met als ondernemingsnummer 0637.926.933 (hierna kortweg 'Sipro' genoemd).
  2. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Sipro bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Sipro ingeschakelde derden.
 3. TOEGANG
  1. De huidige Website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Sipro waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige Website niet kunt raadplegen en/of gebruiken.
  2. De huidige Website wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze Website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze Website is strikt verboden. Onder 'commercieel gebruik' wordt o.a. begrepen het verkopen of verhuren van de verschillende functionaliteiten van de Website of van lidmaatschappen of registraties op de Website, of het gebruiken van de Website en haar onderdelen met als doel het genereren van advertentie- of abonnementsinkomsten of internettraffiek. Deze opsomming is niet limitatief.
  3. Het is strikt verboden om, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, zich toegang te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden de huidige Website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, behalve via het daartoe bestemde forum.
  4. U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige Website op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.
  5. Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot 'robots', 'spiders', 'offline readers', enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website te creëren op zo'n manier dat er meer berichten naar de Website verstuurd worden of gegevens van de Website worden gehaald dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale web-browser realiseerbaar is. Onder berichten dient o.a. te worden verstaan vragen en verzoeken, antwoorden en deelnames bij wedstrijden, stemmen, iedere interactie met een andere gebruiker van de Website enz., zelfs indien u hierbij op een verzoek geformuleerd op de Website (zoals bv. een deelname aan een wedstrijd) zou ingaan. Sipro staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website te bezoeken via 'spiders' e.d. met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website beschikbaar te maken via hun zoekmachines, zonder dat Sipro hiermee evenwel het recht verleent om de inhoud van de Website te archiveren. Sipro behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit lid op elk ogenblik in te trekken.
  6. Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website, dient u zich te registreren, een pas aan te maken en/of lid te worden. U dient daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Elk lid of geregistreerde gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap en de eventuele misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. Sipro is niet aansprakelijk voor enig oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, uw login en/of uw paswoord.
 4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Sipro en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.
  2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze Website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze Website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.
  3. Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden op de Website te plaatsen, geeft u automatisch aan Sipro de exclusieve en kosteloze toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze Website als in een of meerdere magazines of producten die door Sipro worden uitgegeven. Door u geplaatste content wordt bij opheffing van uw account niet verwijderd. Sipro zal de aan het account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de content niet langer naar u herleidbaar is.
 5. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Algemeen
   De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van de huidige Website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Sipro is geenszins aansprakelijk t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar fout, nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze Website, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde. De aansprakelijkheid van Sipro (zowel contractueel als buitencontractueel) is alleszins beperkt tot 250€.
  2. Toegankelijkheid
   Sipro zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Sipro heeft echter op ieder ogenblik het recht deze Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Sipro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) de huidige Website.
  3. Gegevens
   Sipro tracht ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die zij op de Website plaatst volledig, accuraat en actueel zijn. Zij geeft hierop evenwel geen garantie. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen nooit uitgesloten worden en Sipro kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Sipro kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige Website. Sipro kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie vanop de huidige Website. Sipro heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.
  4. Links
   Huidige Website kan o.m. links naar andere sites bevatten. Voor zover deze sites niet onder controle van Sipro staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Sipro. Sipro gaat niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. Sipro is niet aansprakelijk voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.
  5. Virus
   Alhoewel Sipro tracht om huidige Website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Sipro is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Het is nodig om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige Website dient u deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.
  6. Dataverkeer
   Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Sipro tracht ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch is geenszins aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Het is nodig om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.
  7. Berichten
   Op deze Website kunnen berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. Dergelijke berichten worden door derden geplaatst zonder dat deze voorafgaandelijk door Sipro worden gecontroleerd. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Sipro op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Indien u meent dat een dergelijk bericht uw rechten schendt of u anderszins schade toebrengt, kan u een klacht indienen overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 9.
 6. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
  1. Persoonsgegevens algemeen
   Op deze Website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze Website bewaren we:
   • uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's;
   • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert en uw goedkeuring geeft via 'opt-in';
   • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;
   • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld berichten, onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
    Deze informatie wordt gebruikt:
   • om de inhoud van onze Website te verbeteren;
   • om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden.

    De Website maakt daarbij gebruik van zogenaamde 'cookies', zijnde kleine stukjes infomatie die door deze Website naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Sipro behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken en om u een gepersonaliseerde versie van huidige Website aan te bieden. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze Website niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken. Telkens u een site bezoekt met dit logo Cim Internet, verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie over de pagina's die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, ...). Die informatie wordt alleen verzameld voor statistische doelstellingen en laat in geen geval toe u te identificeren. Meer informatie en de resultaten van deze studie kan u terugvinden op http://www.cim.be. Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, hebben wij relaties aangeknoopt met reclameregies op internet. Zij hebben van ons de toelating gekregen om advertenties te plaatsen op onze webpagina's. Als u een bezoek brengt aan onze Website, kunnen de reclameregies op internet dan ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam en uw IP-adres. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde 'log-files', hetgeen Sipro toelaat om o.a. trafiek naar deze Website te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze Website. Sipro behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen. Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van gebruikers aan onze website. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan van het Network Advertising Initiative.
  2. Veiligheid
   Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op de Website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (zoals online payment partijen), dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen.
  3. Over communicatie via e-mail Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, dan kan u
   • via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft;
   • kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere commerciële partners waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hieronder vermelde adres. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

    U bevestigt dat het door u bezorgde e-mailadres kan dienen voor alle communicatie en kennisgevingen met Sipro in het kader van de dienstverlening rond de Website. U wordt verondersteld om binnen de 24 uren kennis te hebben genomen van naar dit e-mailadres verzonden berichten. U dient er dan ook voor te zorgen dat het aan Sipro bezorgde e-mailadres ten allen tijde actueel is.
     
  4. Sipro Media kan uw e-mailadres doorgeven aan de toonzaalpartners van SIPRO zodat zij u informatie en promotionele aanbiedingen te sturen. Dit gebeurt enkel in het geval dat u effectief documentatie hebt aangevraagd van die bepaalde toonzaalpartner!
    
  5. Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?
   Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u via e-mail contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze Website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en bieden wij hen de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie of u wenst deze informatie te wijzigen, gelieve ons dan te contacteren op het hieronder vermelde adres. Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren op onderstaand adres: * Sipro Media BVBA, Castertstraat 72, 3500 Hasselt.
 7. DIVERSEN
  1. Advertenties
   De advertenties die op deze Website zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen tenzij de advertenties voor eigen producten van Sipro. Sipro is niet aansprakelijk voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derden geboden goederen en/of diensten.
  2. Hyperlinks
   Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige Website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Sipro bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige Website te verwijzen.
  3. Spam
   Sipro verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Sipro ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Sipro ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.
  4. Wedstrijden
   Voor alle wedstrijden is, het algemeen wedstrijdreglement van toepassing, dat u hieronder kan vinden, behoudens indien een specifiek wedstrijdreglement voorzien is, dat steeds voorrang krijgt op het algemeen wedstrijdreglement.
  5. Wedstrijdregelement 
   1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Sipro Media BVBA, uitbater van bouwinfo.be, blix.be, blix.tv, waarvan maatschappelijke zetel gevestigd is te Casterstraat 72, 3500 Hasselt. (Hierna Sipro genoemd)
   2. Sipro behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Sipro kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Sipro.
   3. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.
   4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Sipro, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieen. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Sipro, voor te leggen.
   5. De te winnen prijzen staan duidelijk vermeld in het artikel waarin de wedstrijd beschreven wordt, evenals het aantal winnaars.  De winnaars zijn de personen die :
    • Correct geantwoord of gehandeld hebben op de gestelde vra(a)g(en)
    • en het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen.
   6. Er kan enkel deelgenomen worden aan de wedstrijd via het elektronisch deelnameformulier, beschikbaar op www.bouwinfo.be of via andere websites (blix.tv, bouwgids.be,…) en andere online kanalen (facebook, twitter, YouTube,…) waarvan Sipro eigenaar is.
   7. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen specien of andere voordelen in natura. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft.
   8. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts 1-maal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Sipro enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Sipro om toepassing te maken van artikel 7.5.9.
   9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Sipro zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Sipro uit te sluiten.
   10. De periode van de wedstrijd staat duidelijk vermeld in het artikel. Na afloop van de wedstrijd worden de prijswinnaars zo snel mogelijk bekendgemaakt door Sipro en gecontacteerd per mail. Sipro zorgt voor de verdere afhandeling van de prijzen.
   11. Indien een winnaar niet binnen de 14 kalenderdagen reageert op de mail vermeld in artikel 7.5.10, zal er een andere winnaar aangeduid worden die voldoet aan de voorwaarden in artikel 7.5.5.
   12. Over de winnaars zal niet gecorrespondeerd worden en deelnemers hebben niet het recht om de uitslag van deze wedstrijd gerechtelijk of op welke andere wijze ook aan te vechten.
   13. Deelname aan de wedstrijd brengt geen enkele aankoopverplichting met zich mee.
   14. De deelnemers van de wedstrijd gaan ermee akkoord dat hun naam en adres mag meegedeeld worden aan het organiserend bedrijf voor commerciele doeleinden.
   15. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.
 8. FORUMREGELS
  1. Het forum van de Website (het “Bouwforum” of de “Vraagbaak”) werkt op basis van Xenforo. 
  2. De Vraagbaak is een forum dat bestemd is voor mensen die geïnteresseerd zijn in bouwen, verbouwen en alles wat daar ook maar mee te maken kan hebben. Het zorgt ervoor dat bezoekers over deze zaken kunnen discussiëren en communiceren en probeert hieraan een lichte vorm van ontspanning toe te voegen. Het is de bedoeling dat het hier voor iedereen aangenaam vertoeven is, zowel voor de beginnende bouwer als voor de professional met meer dan 25 jaar ervaring. Daarom dienen volgende regels te worden gerespecteerd:​
   1. Algemeen
    • Vragen of antwoorden moeten in een voor iedereen verstaanbare taal worden opgesteld, zo niet kunnen zij worden verwijderd. Het gebruik van hoofdletters, leestekens, witregels en een correcte spelling kunnen het verschil maken tussen een duidelijke en onduidelijke vraag of antwoord.
    • Plaats geen grote stukken tekst (zoals de inhoud van een bestand) in een bericht. Plaats het in een tekstbestand en zet deze online.
    • Wanneer u een bericht (vraag of antwoord) plaatst in het forum, verklaart u afstand te doen van ieder auteursrecht of ander recht op het bericht en geeft u aan iedereen toestemming de inhoud van het bericht te gebruiken voor zijn/haar persoonlijke doelstellingen.
    • Wees te allen tijde behulpzaam.
    • Toon respect voor anderen en het forum.
    • Heb je commentaar op een actie van een moderator, neem dan contact op met de beheerder van dit forum. Publiekelijk moderators aanvallen, al dan niet verdoken, zal bestraft worden met een waarschuwing. Een 2e maal een moderator aanvallen, zal leiden tot een ban van het forum.
    • Hou reacties on topic.
    • Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze Website, verbindt er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto's,...) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,...), noch met de normen en de goede zeden, nocht met de eerlijke marktpraktijken, noch met deze voorwaarden of enige wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Sipro tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze Website geplaatst heeft. Bij het posten van een bericht is de gebruiker volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker en dient deze Sipro en partijen die optreden voor Sipro integraal te vrijwaren.
    • Er kan door Sipro geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in het forum voorkomende gegevens of informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Sipro is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in dit forum voorkomende gegevens of informatie.
    • Bij zowel positieve als negatieve commentaren op bouwfirma’s of derden dient de gebruiker zijn/haar volledige naam toe te voegen aan het bericht, alsmede zijn/haar band met deze bouwfirma of derde.
    • Sipro heeft het recht berichten (al dan niet tijdelijk) te verwijderen wanneer zij meent dat deze strijdig zijn met deze voorwaarden of anderszins de goede werking van het forum of de belangen van Sipro of derden kunnen schaden.
    • Antwoorden van bedrijven die geen antwoord geven op de gestelde vragen, en enkel verwijzen naar hun website, worden verwijderd.
    • Verder is het verboden kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud te plaatsen.
    • Wil je mensen ronselen voor een TV-Programma, wil je een enquete voor je eindwerk laten invullen, kun je zelf je huiswerk niet maken?  Lees dan eerst dit topic, beslis daarna wat je gaat doen.
    • Schending van deze voorwaarden kan leiden tot een onmiddellijke en permanente uitsluiting van het forum.
    • Heb je iets opgemerkt dat niet volledig via de regels verloopt, laat het Sipro weten via de procedure vermeld in artikel 9.​
   2. Een nieuwe vraag lanceren
    • ​​Als u een probleem of een vraag hebt waar uzelf niet uit komt, mag u uiteraard een topic openen. Enkele regels in dit verband:
    • Gebruik de zoekfunctie! Het forum heeft een uitstekende ingebouwde zoekfunctie waar u snel en eenvoudig een antwoord vindt op de meeste vragen. Vindt u een topic dat verband houdt met uw vraag, maar wordt uw vraag toch onvoldoende beantwoord, stel uw vraag dan gerust in dat topic. Zo blijft alles een beetje gegroepeerd.
    • Start enkel een nieuw topic als u niet vindt wat u zoekt. Maak in uw topic dan ook duidelijk wat u al gedaan heeft en wat u al gevonden heeft.
    • De vragen moeten verband houden met bouwen, verbouwen, renoveren, karweien in of aan het huis, de tuin, wonen, materialen, producten, werkmethodes, systemen, in de breedste zin. Probeer de vragen kort, klaar, krachtig en duidelijk te houden. Op die manier gaan andere forumleden sneller geneigd zijn om deze te lezen en te beantwoorden.
    • Vragen die geen verband houden met de hoger omschreven thema's zijn in onze -en ook uw- vraagbaak niet toegestaan, en zullen dan ook verwijderd worden.
    • Geef een topic een logische titel die de inhoud ervan samenvat. Het is niet de bedoeling dat je een titel maakt die de aandacht trekt, met veel uitroeptekens, hoofdletters of met "HELP HELP!". Bedenk iets wat het onderwerp specifiek dekt.
    • Plaats het topic in het juiste subforum.
    • Plaats een topic slechts één keer in één subforum (niet dubbel of crossposten).
    • Krijgt u niet direct een antwoord op uw vraag, begin uw topic dan niet nodeloos omhoog te schoppen. Wacht minstens 24u om uw topic te kicken!
    • Als een topic gesloten is, mag u het niet zomaar opnieuw openen. Vindt u dat uw topic onterecht gesloten werd, neem dan contact op met de moderator in kwestie of de beheerder van dit forum.​
   3. Registratie
    • Bij de registratie kan o.a. een link naar een e-mailadres en website of homepage worden toegevoegd. Voor particulieren is dit enkel toegelaten indien de website of homepage betrekking heeft op bouwgerelateerde onderwerpen. Bedrijven kunnen hun website of homepage toevoegen nadat zij inschrijven voor een contactpagina op de Website. Dit kan door contact op te nemen met Sipro via info@bouwinfo.be.
    • Niet-geregistreerde leden kunnen enkel het forum lezen en kunnen bijgevolg geen nieuwe threads plaatsen en/of antwoorden.
    • Bedrijven of eenmanszaken, die zich louter en alleen registreren om hun telefoonnummer door te geven, of die zich registreren om enkel en alleen reclame te maken, worden niet toegestaan. Deze gebruikers zullen van ons forum verwijderd worden, samen met hun contactgegevens.
 9. KLACHTENPROCEDURE
  1. Wegens de hoeveelheid berichten voert Sipro geen algemene voorafgaandelijke controle uit op door gebruikers op de Website geplaatste inhoud. Wanneer zij kennis krijgt van feiten of omstandigheden waaruit het onwettelijke karakter van een activiteit of informatie blijkt, zal Sipro promt actie ondernemen conform artikel 20 §1 van de Wet van 11 MAART 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.
   In uitvoering hiervan kan u aan Sipro kennis geven van klachten betreffende de werking van de Website (inclusief het forum), via volgend e-mailadres: klachten@bouwinfo.be.
   In uw klacht dient u duidelijk volgende informatie weer te geven, zoniet houdt Sipro zich het recht voor de behandeling van uw klacht te weigeren:
   • De informatie / post waarop uw klacht betrekking heeft.
   • De reden van uw grief (beledigend taalgebruik, schending van intellectuele rechten...).
   • Een korte maar duidelijke argumentatie.
   • In geval van beweerde schending van intellectuele rechten: het bewijs van eigendom van de desbetreffende rechten.
  2. U krijgt van Sipro binnen de 48 uren een bevestiging dat zij uw klacht in ontvangst neemt. Binnen de drie dagen na verzending van deze bevestiging, krijgt u melding van Sipro van de stappen die zij verder zal ondernemen, zoals bv. het contacteren van de gebruiker waartegen de klacht is gericht of het (tijdelijk) verwijderen of ontoegankelijk maken van de betwiste informatie.
  3. Sipro behandelt de klachten als een zorgvuldig beheerder van de Website en zal alle maatregelen nemen waarvan zij meent dat deze in het kader hiervan noodzakelijk zijn, waaronder het ontoegankelijk maken van informatie als bepaald in artikel 20 §1 van de Wet van 11 MAART 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. Als beheerder van de Website is Sipro evenwel neutraal en komt zij niet tussen in geschillen tussen de gebruikers. Hiertoe zijn enkel de rechtbanken bevoegd. Sipro zal gevolg geven aan rechterlijke beslissingen.
  4. Alle kennisgevingen van Sipro in het kader van deze klachtenprocedure, zullen gebeuren op het e-mailadres dat door de gebruiker aan Sipro is bezorgd. De gebruiker wordt geacht kennis te hebben gekregen van dergelijke berichten binnen de 24 uren na verzending van het bericht door Sipro. Alle kennisgevingen gebeuren in het Nederlands.
 10. SLOTBEPALINGEN
  1. Ongeldigheid
   Deze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Sipro deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.
  2. Bevoegde rechter
   Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Dendermonde.
  3. Toepasselijk recht
   Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
  4. Wijziging
   Deze voorwaarden kunnen, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties en de evolutie van de Website en Sipro. U dient dan ook regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de Website kenbaar worden gemaakt.
  5. Kennisgevingen
   U aanvaardt uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen van Sipro aan u geldig kunnen gebeuren via het e-mailadres dat u aan Sipro heeft bezorgd en/of in het geval van algemene kennisgevingen, door kennisgeving via de Website. Deze kennisgevingen gebeuren in het Nederlands.
  6. Vragen
   Voor alle vragen inzake deze voorwaarden kan u steeds een e-mail sturen naar de Webmaster of schrijven naar Sipro Media BVBA, Casterstraat 72, 3500 Hasselt. 

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.